Komendy Linux: Wyświetlanie zawartości plików

Aby wyświetlić zawartość pliku lub kilku plików na ekranie, używamy polecenia cat . Polecenie to przyjmuje jako parametr plik lub listę plików oddzielonych znakami spacji, a jego zastosowanie prowadzi do wyświetlenia ich w takiej kolejności, w jakiej zostały podane. Dla przykładu utwórzmy w swoim katalogu głównym dwa pliki: plik1 i plik2 . Do każdego z nich wpiszmy liczby odpowiadające jego numerowi. Najprościej zrobimy to, używając pokazanych tu dwóch poleceń.
user@linux:~$ echo "1" > plik1
user@linux:~$ echo "2" > plik2
Teraz wyświetlamy zawartość tych plików - najpierw pliku plik1, potem plik2.
user@linux:~$ cat plik1
1
user@linux:~$ cat plik2
2
Można również wyświetlić zawartość obu plików naraz:
user@linux:~$ cat plik1 plik2
1
2
Jak widać, pożądany przez nas efekt został osiągnięty. Użytko tutaj nowego polecenia echo . Służy ono do wypisywania informacji na ekranie i jest używane podczas pisania programów w języku powłoki. W tym wypadku za pomocą tego polecenia zostanie wyświetlona liczba (1 i 2), a następnie zostanie ona zapisana do pliku za pomocą znaku >.