Komendy Linux: Wyświetlanie zawartości plików

Wyświetlenie zawartości pliku

 

Aby wyświetlić zawartość pliku lub kilku plików na ekranie, używamy polecenia cat . Polecenie to przyjmuje jako parametr plik lub listę plików oddzielonych znakami spacji, a jego zastosowanie prowadzi do wyświetlenia ich w takiej kolejności, w jakiej zostały podane.

 

Dla przykładu utwórzmy w swoim katalogu głównym dwa pliki: plik1 i plik2 . Do każdego z nich wpiszmy liczby odpowiadające jego numerowi. Najprościej zrobimy to, używając pokazanych tu dwóch poleceń.

 

[email protected]:~$ echo "1" > plik1

[email protected]:~$ echo "2" > plik2

 

Teraz wyświetlamy zawartość tych plików - najpierw pliku plik1, potem plik2.

 

[email protected]:~$ cat plik1

1

[email protected]:~$ cat plik2

2

 

Wyświetlanie zawartości obu plików naraz:

 

[email protected]:~$ cat plik1 plik2

1

2

 

Jak widać, pożądany przez nas efekt został osiągnięty. Użytko tutaj nowego polecenia echo . Służy ono do wypisywania informacji na ekranie i jest używane podczas pisania programów w języku powłoki. W tym wypadku za pomocą tego polecenia zostanie wyświetlona liczba (1 i 2), a następnie zostanie ona zapisana do pliku za pomocą znaku >.