Używanie komend Linux w codziennym użytku

System operacyjny Linux jest znany ze swojej niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa. Jego siła tkwi w dostępności szerokiego zakresu poleceń, które umożliwiają użytkownikom wykonywanie różnorodnych zadań, od prostych operacji, takich jak kopiowanie plików, po bardziej skomplikowane, takie jak zarządzanie siecią. Ten poradnik ma na celu zapoznanie z podstawowymi poleceniami Linux, oraz ich przykładowymi zastosowaniami. Dzięki temu będziesz mógł zrozumieć, jak te polecenia działają i jak mogą być wykorzystane w codziennym użytkowaniu systemu Linux.

Wstępne wytłumaczenie do dalszej części tekstu

Zanim przejdziemy dalej, postarajmy zobrazować i przypomnieć sobie kilka podstawowych poleceń, które będą przydatne w dalszej części tekstu. W naszej bazie wiedzy znajdują się już odpowiednie informacje na temat tych poleceń, więc nie będziemy ich szczegółowo omawiać. Poniżej jednak przytoczymy tylko wybrane, aby ułatwić ich zrozumienie w dalszej części tego poradnika. "grep" (Global Regular Expression Print) to jedno z najczęściej używanych poleceń w systemie Linux. Służy do wyszukiwania określonego ciągu tekstowego w jednym lub więcej plikach.

Składnia: grep [opcje] wzorzec [plik...]

Przykłady użycia:
 • Wyszukiwanie ciągu znaków w pliku:
 • grep "bash" /etc/passwd
 • Wyszukiwanie ciągu znaków z uwzględnieniem wielkości liter:
 • grep -i "bash" /etc/passwd
 • Wykluczanie ciągu znaków z wyników:
 • grep -v "nologin" /etc/passwd
 • Filtrowanie wyników innego polecenia:
 • ps -ef | grep www-data
 • Wyszukiwanie wielu wzorców:
 • grep -e "bash" -e "root" /etc/passwd
  "sudo"(SuperUser DO) pozwala na wykonywanie poleceń z uprawnieniami innego użytkownika, takiego jak superużytkownik.

  Składnia: sudo [opcje] polecenie

  Przykłady użycia:
 • Wykonywanie polecenia jako superużytkownik:
 • sudo apt update
 • Wyświetlanie wersji sudo:
 • sudo -V
 • Wyświetlanie uprawnień użytkownika:
 • sudo -l
 • Wykonywanie polecenia bez pytania o hasło:
 • echo 'hasło' | sudo -S apt update
  "dpkg" to podstawowy menedżer pakietów dla systemów Debian i opartych na Debianie.

  Składnia: dpkg [opcje] polecenie

  Przykłady użycia:
 • Instalacja pakietu:
 • sudo dpkg -i pakiet.deb
 • Usuwanie pakietu:
 • sudo dpkg -r pakiet
 • Wyświetlanie informacji o pakiecie:
 • dpkg -s pakiet
 • Wyświetlanie listy zainstalowanych pakietów:
 • dpkg -l
 • Wyświetlanie zawartości pakietu:
 • dpkg -c pakiet.deb
  "find"to potężne narzędzie do wyszukiwania plików i katalogów na podstawie różnych kryteriów

  Składnia: find [ścieżka...] [wyrażenie]

  Przykłady użycia:
 • Wyszukiwanie pliku po nazwie:
 • find / -type f -name "myfile.txt"
 • Wyszukiwanie katalogu:
 • find / -type d -name "mydir"
 • Wyszukiwanie plików o określonych uprawnieniach:
 • find / -type f -perm 0644
 • Wyszukiwanie plików modyfikowanych w ciągu ostatnich 10 dni:
 • find / -type f -mtime -10
 • Wyszukiwanie plików o określonym rozmiarze:
 • find / -type f -size +2M
  "wc"(word count) służy do zliczania linii, słów, znaków i bajtów w plikach

  Składnia: wc [opcje] [plik...]

  Przykłady użycia:
 • Zliczanie linii w pliku:
 • wc -l myfile.txt
 • Zliczanie słów w pliku:
 • wc -w myfile.txt
 • Zliczanie znaków w pliku:
 • wc -m myfile.txt
 • Zliczanie bajtów w pliku:
 • wc -c myfile.txt
 • Wyświetlanie długości najdłuższej linii w pliku:
 • wc -L myfile.txt

  Przykładowe zastosowania poleceń

  Teraz przejdźmy do omówienia bardziej zaawansowanych przykładów. Poniższe polecenia są przykładami bardziej zaawansowanych operacji, które można wykonać za pomocą poleceń Linux. Zalecamy przetestowanie ich na swoim systemie, aby lepiej zrozumieć, jak działają. Dla przykładu, jeśli chcemy uniknąć wyświetlania nazwy pliku, możemy użyć polecenia `cat` do wyświetlenia zawartości pliku i przekazać ją na wejście standardowe polecenia `wc`, na przykład:
  cat plik.txt | wc -l
  Polecenie: znajdź pliki zawierających ciąg znaków "txt" (wyszukaj pliki z roszerzeniem .txt):
  find ~ -name "*txt*" -type f
  Powyższa komenda znajduje pliki z nazwami zawierającymi ciąg "txt" w katalogu domowym (`~`) i podkatalogach, i wyświetla ich pełne ścieżki. Polecenie: wyświetl listę plików w katalogu `/etc/` posortowaną według rozmiaru, zaczynając od największego:
  ls -lS /etc/
  Polecenie: utworzyć listę katalogów dostępnych w aktualnie zamontowanym katalogu, następnie wyświetl szczegółówe informacje o bieżącym katalogu (wyświetl również dane o ukrytych plikach)
  ls -la
  Polecenie: utworzyć plik tekstowy przekopiowany z innego pliku tekstowego
  cp plik1.txt plik2.txt
  Polecenie: utworzyć katalog, następnie skopiować do niego kilka plików, usuń folder z całą zawartością
  mkdir nowy_folder
  cp *.txt nowy_folder
  rm -r nowy_folder
  Polecenie: pobierz plik z internetu do wskazanego folderu, pamiętając aby każdy nowo pobierany plik miał tworzony nowy folder zgodny z nazwą pliku
  wget -P /ścieżka/do/folderu/ http://adres.pliku
  Polecenie: wczytaj plik tekstowy, następnie zapisz pierwsze 30 linijek tekstu/5 ostatnich paragrafów/4 środkowe linie drugiego akapitu tekstu do trzech różnych plików jednocześnie
  head -n 30 plik.txt > plik1.txt
  tail -n 5 plik.txt > plik2.txt
  sed -n '2p' plik.txt | cut -d ' ' -f 2-5 > plik3.txt
  Polecenie: utwórz kilka plików tekstowych dla kilku różnych wejść tekstu (użyj polecenia cat)
  echo "tekst1" > plik1.txt
  echo "tekst2" > plik2.txt
  echo "tekst3" > plik3.txt
  Polecenie: wczytaj plik tekstowy, następnie podlicz ile linijek tekstu zawiera cały tekst, ile paragrafów zawiera, ile znaków zawiera. Skorzystaj z strumienia potoku aby wyświetlić wszystko za jednym razem.
  wc plik.txt
  Polecenie: podaj polecenia na znalezienie wszystkich wyrazów zaczynających się na a i kończących się na i.
  grep -o '\ba\w*i\b' plik.txt
  Polecenie: podaj polecenia na znalezienie wszystkich słów które zaczynają się od dużej litery
  grep -o '\b[A-Z]\w*\b' plik.txt
  Polecenie: podaj polecenie na znalezienie powtarzających się słów
  grep -o '\b\w*\b' plik.txt | sort | uniq -d
  Polecenie: podaj polecenie które znajdzie słowa zawarte w liście/pliku
  grep -Ff lista.txt plik.txt
  Polecenie: podaj polecenie które znajdzie wyrażenia (zdania), składające się z co najmniej 3 słów, np: "Ala ma kota"
  grep -o '\b\w*\b \b\w*\b \b\w*\b' plik.txt
  Polecenie: uporządkuj listę alfabetycznie, następnie zapisz ją pod nowym plikiem
  sort lista.txt > lista_sort.txt
  Polecenie: uporządkuj listę malejąco od z-a, następnie zapisz ją pod nowym plikiem
  sort -r lista.txt > lista_sort_rev.txt
  Polecenie: utwórz kilku użytkowników w systemie linux, następnie zmień im hasło i ustaw konta tak, aby wymagały ponownego zmienienia hasła przed pierwszym zalogowaniem do konta
  useradd user1
  passwd user1
  chage -d 0 user1
  Polecenie: utwórz użytkownika "pizolec", nadaj mu uprawnienia do odczytu dla katalogu: /var/files/, oraz prawa do zapisu dla katalogu: /var/saves/
  useradd pizolec
  chmod u+r /var/files/
  chmod u+w /var/saves/
  Polecenie: dodaj kilku użytkowników do grupy "homegroup", następnie dla grupy nadaj:
  chmod 700 /ścieżka/do/folderu
  Polecenie: wyświetl informacje na temat: aktualnych użytkowników systemowych, podzespołach systemowych: tj: procesor, dysk, pamięć RAM, karta graficzna, rodzaj systemu, dystrybucja oraz jądro.
  who
  lscpu
  lsblk
  free -m
  lspci | grep VGA
  uname -a
  cat /etc/*release
  Polecenie: zmień właściciela pliku jednego użytkownika i nadaj je drugiemu, wykonaj to samo dla przykładowego drugiego użytkownika, ale nadaj uprawnienia dla wszystkich podfolderów się tam znajdujących
  chown user2 plik.txt
  chown -R user2 folder/
  Polecenie: wyświetl podstawowe informacje o aktualnych używanie zasobach systemowych przez procesy, skorzystaj z terminala
  top
  Polecenie: wyświetl procesy utworzone przez użytkownika, następnie na trzy różne sposoby za pomocą komend: zamknij dowolny proces (nie systemowy)
  ps -u user1
  kill -9 'PID'
  Polecenie: utwórz archiwum dowolnego katalogu zawierającego pliki, następnie wypakuj je do innego folderu (skorzystaj z komendy: gzip oraz tar)
  tar -czvf archiwum.tar.gz /ścieżka/do/folderu
  tar -xzvf archiwum.tar.gz -C /ścieżka/do/nowego/folderu
  Polecenie: sprawdź rozmiar linków:
  wget --spider -i links.txt 2>&1 | grep -o -P '(?<=Długość: ).*(?= \()' > sizes.txt
  Polecenie: przenieś pliki z podkatalgów do katalogu wyżej
  find . -mindepth 2 -type f -exec mv -n '{}' . \;
  Polecenie: zmień grupę władająca uprawieniami do pliku, dla przykładu utwórz przykładową, po czym nadaj zmień ją.
  groupadd nowa_grupa
  chgrp nowa_grupa plik.txt
  Polecenie: zmień prawa do dostępu plików, skorzystaj z sposobu: bitowego, lepkich bitów oraz zapisu literowego:
  chmod u=w,g=w,o=w plik.txt
  Polecenie: wyświetl informacje o aktualnie zalogowanych użytkownikach, następnie wyświetl informacje o zalogowanym użytkowniku
  w
  Polecenie: wyświetl argumenty funkcji:
  echo "Liczba argumentów wywołania: $#"
  Polecenie: wczytaj dwie liczby całkowite, następnie wyświetl ich sumę
  echo "Podaj pierwszą liczbę:"
  read a
  echo "Podaj drugą liczbę:"
  read b
  suma=$((a+b))
  echo "Suma: $suma"
  Polecenie: sprawdź istnienie n-tego parametru
  if [ $# -ge n ]; then
  echo "Parametr nr n: $n"
  else
  echo "Brak parametru nr n"
  fi
  Należy zamienić "n" na odpowiednią wartość liczbową. Polecenie: wczytywanie pliku z liczbami i obliczanie sumy, minimum i maksimum:
  #!/bin/bash
  if [ -s plik.txt ]; then
  max=$(sort -rn plik.txt | head -n 1)
  min=$(sort -n plik.txt | head -n 1)
  suma=$(awk '{s+=$1} END {print s}' plik.txt)
  echo "Maksimum: $max, Minimum: $min, Suma: $suma"
  else
  echo "Plik jest pusty lub nie istnieje"
  fi

  Skrypty w powłoce terminala - BASH!

  Skrypty w powłoce terminala to zbiór poleceń, które mogą być wykonywane w terminalu systemu Linux. Skrypty te pozwalają na automatyzację zadań, wykonywanie operacji na plikach i katalogach, zarządzanie procesami, monitorowanie zasobów systemowych i wiele innych. Poniżej znajdziesz kilka przykładowych skryptów w powłoce terminala, które mogą być użyteczne w codziennym użytkowaniu systemu Linux. Aby skrypt zadziałał, najpierw trzeba go napisać, a następnie nadać mu odpowiednie uprawnienia do wykonania. Można to zrobić za pomocą polecenia `chmod +x nazwa_skryptu.sh`. Następnie skrypt można uruchomić za pomocą polecenia `./nazwa_skryptu.sh`. Polecenie: skrypt wysyłający komunikat do użytkownika i działający w tle:
  #!/bin/bash
  while true; do
  if [ "$(whoami)" = "$1" ]; then
  echo "KIM JA JESTEM? Czarodziejem!"
  fi
  sleep 30
  done &
  Aby skrypt zadziałał, należy podać nazwę użytkownika jako argument, np. `./skrypt.sh user`. Polecenie: napisz skrypt, który umożliwi pobranie filmu z YouTube i konwersję go na MP3- Uwaga: wyamgane narzędzia: youtube-dl oraz ffmpeg. Aby je zainstalować, wykonaj następujące polecenie: sudo apt-get install youtube-dl ffmpeg
  #!/bin/bash
  # Skrypt wymaga narzędzia youtube-dl i ffmpeg
  youtube-dl --extract-audio --audio-format mp3 $1
  Użyj tego skryptu, podając URL filmu z YouTube jako argument. Polecenie: wypakuj wszystkie pliki archiwów (*.RAR) z hasłem oraz bez hasła
  #z hasłem

  for file in *.rar; do unrar x -p'haslo' "$file"; done
  #bez hasła

  for file in *.rar; do unrar x "$file"; done
  Polecenie: przeszukaj bieżący katalog i wypakuj wszystkie pliki o rozszerzeniu .rar (skrypt bash)
  for plik in *; do
  if [ -f "$plik" ] && [[ $plik == *.rar ]]; then
  ./unrar x "$plik"
  fi
  done
  Polecenie: wypakuj pliki ".rar" do osobnych katalogów o nazwach odpowiadających nazwom plików.
  for file in *.rar; do
  dir="${file%%.rar}"
  mkdir -p "$dir"
  unrar x "$file" "$dir"
  done
  Polecenie: spakuj wszystkie foldery w bieżącym folderze do każdego odzielnego archiwum *.ZIP
  for dir in */; do
  base=$(basename "$dir")
  zip -r "${base}.zip" "$dir"
  done
  Polecenie: utworzyć losowe 50 katalogów, różniące się końcówką nazwy pliku, tzn: folder1, folder2... itp;
  for i in {1..50}; do mkdir "folder$i"; done
  Polecenie: skopiować 30 katalogów- z folderu folder0 utworzyć kopie pozostałych folderów w bieżącym folderze, według następującego schematu: folder1, folder2, folder3 itd.
  for i in {1..30}; do cp -r folder0 "folder$i"; done
  Polecenie: skopiowanie tekstu wejściowego do pliku
  #!/bin/bash
  cat > output.txt
  Uruchom ten skrypt, a następnie wprowadź tekst. Skrypt zakończy działanie po naciśnięciu Ctrl+D. Polecenie: wyświetl aktywność sieciową w czasie rzeczywistym
  #!/bin/bash
  # Skrypt wymaga narzędzia nethogs
  sudo nethogs
  Ten skrypt wyświetla aktywność sieciową w czasie rzeczywistym. Zakończ działanie skryptu, naciskając Ctrl+C. Polecenie: kompilacja i uruchomienie programu w C
  #!/bin/bash
  # Skrypt kompiluje i uruchamia program w C
  echo '#include <stdio.h>
  int main() {
  for(int i = 1; i <= 10; i++) {
  printf("%d\n", i);
  }
  return 0;
  }' > program.c
  gcc program.c -o program
  ./program
  Ten skrypt tworzy prosty program w C, który liczy do 10, kompiluje go i uruchamia Polecenie: monitorowanie zużycia pamięci przez procesy
  #!/bin/bash
  # Skrypt monitoruje zużycie pamięci przez procesy i zapisuje wyniki do pliku log.txt
  while true; do
  ps -eo pid,ppid,cmd,%mem,%cpu --sort=-%mem | head > log.txt
  sleep 5
  done
  Ten skrypt wyświetla procesy zużywające najwięcej pamięci co 5 sekund i zapisuje wyniki do pliku `log.txt`. Polecenie: automatyczne tworzenie kopii zapasowych
  #!/bin/bash
  # Skrypt tworzy kopię zapasową katalogu /home/user do /backup/user_backup.tar.gz
  tar -czf /backup/user_backup.tar.gz /home/user
  Ten skrypt tworzy kopię zapasową katalogu `/home/user` i zapisuje ją jako `/backup/user_backup.tar.gz`. Polecenie: automatyczne aktualizacje systemu
  #!/bin/bash
  # Skrypt automatycznie aktualizuje system
  apt-get update -y && apt-get upgrade -y
  Ten skrypt automatycznie aktualizuje system, wymaga uprawnień administratora. Polecenie: monitorowanie logów systemowych
  #!/bin/bash
  # Skrypt monitoruje logi systemowe i wyświetla błędy
  tail -f /var/log/syslog | while read LOGLINE
  do
  [[ "${LOGLINE}" == *"error"* ]] && echo "${LOGLINE}"
  done
  Polecenie: automatyczne tworzenie kopii zapasowych z datą
  #!/bin/bash
  # Skrypt tworzy kopię zapasową katalogu /home/user z datą w nazwie pliku
  DATE=$(date +%Y-%m-%d)
  tar -czf /backup/user_backup_$DATE.tar.gz /home/user
  Ten skrypt tworzy kopię zapasową katalogu `/home/user` i zapisuje ją jako `/backup/user_backup_$DATE.tar.gz`, gdzie `$DATE` to aktualna data. Polecenie: monitorowanie dostępności strony internetowej
  #!/bin/bash
  # Skrypt monitoruje dostępność strony internetowej
  URL="http://example.com"
  if curl --output /dev/null --silent --head --fail "$URL"; then
  echo "Strona jest dostępna: $URL"
  else
  echo "Serwer nie odpowiada lub strona została usunięta: $URL"
  fi
  Ten skrypt sprawdza, czy podany URL istnieje i jest dostępny. Polecenie: automatyczne usuwanie starych plików
  #!/bin/bash
  # Skrypt usuwa pliki starsze niż 30 dni z katalogu /tmp
  find /tmp -type f -mtime +30 -exec rm {} \;
  Ten skrypt usuwa pliki starsze niż 30 dni z katalogu `/tmp`. Polecenie: automatyczne tworzenie kopii zapasowych bazy danych MySQL
  #!/bin/bash
  # Skrypt tworzy kopię zapasową bazy danych MySQL
  DB_USER="username"
  DB_PASS="password"
  DB_NAME="database"
  DATE=$(date +%Y-%m-%d)
  mysqldump -u $DB_USER -p$DB_PASS $DB_NAME > /backup/mysql_backup_$DATE.sql
  Ten skrypt tworzy kopię zapasową bazy danych MySQL i zapisuje ją jako `/backup/mysql_backup_$DATE.sql`, gdzie `$DATE` to aktualna data. Polecenie: automatyczne tworzenie kont użytkowników
  #!/bin/bash
  # Skrypt tworzy konta użytkowników na podstawie listy w pliku
  while IFS= read -r USER
  do
  useradd $USER
  done < users.txt
  Ten skrypt tworzy konta użytkowników na podstawie listy w pliku `users.txt`. Polecenie: zmiana rozmiaru zdjęć (*.JPG) w wybranym katalogu na rozmiar 512x512 pikseli, utwórz kopię zapasową tych zdjęć do folderu backup_data przed wykonaniem zadania. Zedytowane zdjęcia zapisz w folderze resized_data- Uwaga: wymagane narzędzie ImageMagick- za pomocą tej komendy: sudo apt-get install imagemagick, zainstalujesz narzędzie convert - potrzebne do poniższego skryptu.
  #!/bin/bash
  # Katalog źródłowy
  SOURCE_DIR="/home/user/Pulpit/zdjecia/"

  # Katalog docelowy
  DEST_DIR="resized_data"
  BACKUP_DIR="backup_data"

  # Tworzenie katalogów, jeśli nie istnieją
  mkdir -p $DEST_DIR
  mkdir -p $BACKUP_DIR

  # Sprawdzenie, czy narzędzie 'convert' jest dostępne
  if ! [ -x "$(command -v convert)" ]; then
  echo 'Błąd: ImageMagick nie jest zainstalowany.' >&2
  exit 1
  fi

  # Przejście przez wszystkie pliki jpg w katalogu źródłowym
  for FILE in $SOURCE_DIR/*.jpg
  do
  # Kopiowanie plików do katalogu kopii zapasowej
  cp $FILE $BACKUP_DIR/

  # Pobieranie nazwy pliku
  FILENAME=$(basename $FILE)

  # Zmiana rozmiaru zdjęcia i zapisanie go w katalogu docelowym
  convert $FILE -resize 512x512 $DEST_DIR/$FILENAME
  done
  Polecenie: otwórz listę linków w przeglądarce internetowej automatycznie
  #!/bin/bash
  # Nazwa pliku z linkami
  plik="linki.txt"
  # Sprawdź, czy plik istnieje
  if [ ! -f "$plik" ]; then
  echo "Plik $plik nie istnieje."
  exit 1
  fi

  # Otwórz każdy link w domyślnej przeglądarce
  while IFS= read -r link
  do
  xdg-open "$link"
  # Czekaj na 5 sekund przed otwarciem następnego linku
  sleep 5
  done < "$plik"
  Polecenie: odświeżaj stronę "aktywną" w przeglądarce internetowej
  #!/bin/bash
  while true
  do
  xdotool search --onlyvisible --class "Firefox" windowactivate key F5
  sleep 10
  done
  Pobierz pliki z listy linków z SourceForge automatycznie (z pominięciem oczekiwania na pobranie pliku)
  # Zdefiniuj ścieżkę do pliku z listą linków i folder docelowy
  file_with_links="links.txt"
  folder_where_you_want_files_to_be_downloaded="/home/user/Pobrane/"

  # Pobierz stronę z SourceForge
  wget -w 1 -np -m -A download $link_to_sourceforge_folder -O sourceforge_page.html

  # Wyszukaj linki do plików na pobranej stronie i zapisz je do listy
  grep -Rh refresh sourceforge_page.html | grep -o "https[^\\?]*" > urllist

  # Pobierz pliki z listy do określonego folderu
  wget --content-disposition -P $folder_where_you_want_files_to_be_downloaded -i $file_with_links
  Pamiętaj aby w zmiennych takich jak: `SOURCE_DIR="..."`, `plik="...`, `file_with_links` i innych- podać odpowiednie, własne wartości odpowiadające twoim katalogom. Pamiętaj również o nadaniu uprawnień do uruchomienia skryptu.