Komendy Linux: Przenoszenie plików, zmiana nazw danych

Przenoszenie plików i katalogów oraz zmiana ich nazwy

 

W systemie można przenosić pliki i katalogi oraz zmieniać ich nazwy. Jest to o tyle proste, że wymaga użycia tyko jednego polecenia - mv. Aby zmienić nazwę pliku, używamy tego polecenia, podając za

nim starą nazwę istniejącego już pliku i tę, na jaką chcemy ją zamienić. Załóżmy, że mamy plik plik1 i chcemy zmienić jego nazwę na plik2.

 

[email protected]:~$ ls -l 

-rw-rw-r-- 1 user user plik1 

[email protected]:~$ mv plik1 plik2

[email protected]:~$ ls -l 

-rw-rw-r-- 1 user user plik2

 

Przenosimy elementy niemal tak samo; jedyna różnica polega na tym, iż pierwszą nazwą jest element, który chcemy przenieść, a drugą element docelowy. Ten drugi musi istnieć fizycznie na dysku; w innym wypadku polecenie to zmienia nazwę pierwszego elementu. Spróbujmy przenieść katalog kat1 do katalogu kat2.

 

[email protected]:~$ ls

katl kat2

[email protected]:~$ mv katl kat2

[email protected]:~$ ls

kat2

 

 

 

  • Parametry polecenia (mv):

 

-b [metoda], --backup[=metoda]

Jeżeli przenosimy plik do katalogu, w którym istnieje już plik o tej samej nazwie, ten drugi zostanie nadpisany, wskutek czego możemy stracić zapisane w nim ważne dane. Aby tego uniknąć, powinniśmy użyć parametru -b. Jeżeli zdarzy się, że nazwa przenoszonego pliku będzie identyczna z nazwą jakiegoś innego pliku znajdującego się w docelowej lokalizacji, zostanie utworzona kopia tego drugiego, istniejącego już pliku, a jego oryginał zostanie nadpisany przez przenoszony.

 

[email protected] linux]$ mv -b plik1 katalog

[[email protected] linux]$ ls katalog

plikl plik1~

 

 -f , --force

Jeżeli w katalogu, do którego chcemy przenieść dany plik, istnieje już plik o takiej nazwie, to po użyciu tego parametru zostanie on nadpisany bez powiadamiania o tym użytkownika.

 

[email protected]inux:~$ mv -f plik1 katalog

 

 

 

-i , --interactive

 

Jeżeli w katalogu, d o którego chcemy przenieść plik, istnieje już plik o tej samej nazwie, dzięki użyciu tego parametru program "zapyta", czy chcemy go nadpisać. Możemy zatwierdzić decyzję klawiszem y lub anulować - dowolnym innym.

 

[email protected]:~$ mv -i plik1 katalog 

mv : overwrite " katalog/plikl '? y

 

 

 

-S przyr_kopii , --suffix=przyr_kopii

Tego parametru używamy wraz z parametrem - b . Umożliwia on zdefiniowanie własnego sufiksu kopii zapasowej pliku, który zostanie nadpisany.

 

[email protected]:~$ mv -b -S _kopia plik1 katalog

[email protected]:~$ ls katalog

plik1 plik1_kopia

 

 

 

-u , --update

Jeżeli w katalogu, do którego chcemy przenieść plik, istnieje już inny o takiej samej nazwie, to zostanie on nadpisany jedynie wtedy, gdy data modyfikacji przenoszonego pliku jest nowsza niż tego, który znajduje się w katalogu docelowym.

 

[email protected]:~$ mv plik1 katalog 

[email protected]:~$ ls

katalog plik1

 

 

 

-v , --verbose

W przypadku użycia tego parametru program informuje nas o każdym pliku, który został przeniesiony.

 

[email protected]:~$ mv -v plik1 katalog 

'plik1' -> 'katalog/plik1'